Malfait

Afbeelding op covid.php

COVID19 - Nieuws

Beste Klant,

Onze kantoren zijn open zoals gewoonlijk - op afspraak. U kan ons tevens ten allen tijde contacteren op de rechtstreekse telefoonnummers / emailadres van uw dossierbeheerder of commercieel afgevaardigde of op 056/200.800 of info@malfait.be.

U kan ten allen tijde documenten/nummerplaten in onze brievenbus (grote bruine poort) deponeren, deze wordt dagelijks geledigd.

Voor specifieke vragen ivm uw dossier of specifieke vragen ivm COVID-19 op uw dossier, staan onze beheerders & commercieel afgevaardigden klaar om een oplossing op maat uit te werken.

KREDIETVERZEKERING - COVID19

 

 

'Er komt een zondvloed aan wanbetalingen'

Kredietverzekeraars spelen een sleutelrol in de economie. Daarom werkt de federale regering aan een steunmechanisme. Als leveringen niet tegen wanbetaling kunnen worden verzekerd, moet iedereen... Lees meer

 

Ook de verzekeringssector levert inspanningen in de strijd tegen de sociaal-economische impact van de coronacrisis

26 maart 2020 14:30

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

Net zoals de afgelopen weken de overheid en de banksector reeds talrijke initiatieven hebben genomen om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, levert ook de Belgische verzekeringssector inspanningen.

De aandacht wordt daarbij voornamelijk gericht op die groepen in de samenleving die de economische weerslag van het coronavirus het sterkst voelen, namelijk de vele werknemers die in tijdelijke werkloosheid beland zijn en de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten of hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Het maatregelenpakket dat vandaag gecommuniceerd wordt door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, ligt in de lijn van de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de federale regering heeft opgericht  om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Concreet wordt er onder meer ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt,  respijt gegeven aan wie hypotheekleningen moet terugbetalen, een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen (dit laatste voor wie werkloos is geworden). Belangrijk is ook dat de verzekeraars zich engageren om personeel in geval van tijdelijke werkloosheid te blijven beschermen.

Een overzicht:

 • Voor natuurlijke personen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland vanwege de COVID-19 crisis:
  • Een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. 
  • Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldoverzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken. Voorts kan ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel verkregen worden tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden.
  • Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan gevonden worden.
 • Voor ondernemingen geïmpacteerd door de COVID-19 crisis:
  • De verzekeringssector wijst erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) reeds voorzien om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.
  • Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.

 

CORONA & BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Corona & Bestuurdersaansprakelijkheid door Zurich Benelux Mei 2020

Direct of indirect, Corona beïnvloedt uw onderneming en dat kan ook persoonlijke gevolgen hebben voor u. Met een aantal praktische tips wil ik u bewust maken van gevaren die op de loer liggen in tijden van de corona- en daaropvolgende economische crisis.

Wat betekent de Coronacrisis voor mij als bestuurder persoonlijk?

Als bestuurder van een rechtspersoon draagt u een grote verantwoordelijkheid. Wanneer alles goed gaat plukt u daarvan de vruchten, maar wanneer de onderneming in financieel zwaar weer dreigt te raken zijn alle ogen op u gericht. Uw handelen en/of nalaten staat in de schijnwerper en wanneer beleid van uw hand leidt tot financieel nadeel voor belanghebbenden dan neemt de kans op een aansprakelijkheidsstelling toe.

Bedenk ook dat het collegialiteitsbeginsel van toepassing is op het dagelijks bestuur van Belgische ondernemingen; ook wanneer aan uzelf geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, kunt u worden aangesproken op handelen van een medebestuurder. De ooit zo voorspoedige samenwerking slaat al gauw om in vingerwijzen en dat is een vruchtbare bodem voor kostbare juridische procedures die bovendien erg lang duren.

Overmacht?

Ja, de Coronacrisis wordt terecht aangemerkt als gemeenschappelijke vijand die moet worden bedwongen. De bezwering van de crisis heeft grote impact op de economie en inmiddels zijn veel bedrijven onverwachts terecht gekomen in een strijd op leven en dood.

Een logische gedachte: "Mij treft geen verwijt. Hier is sprake van overmacht". In essentie klopt die gedachte ook, maar juist nu worden uw vaardigheden als bestuurder getest en is het tijd om het roer stevig in handen te nemen, ook al weet u dat de volgende haven misschien de laatste zal zijn.

Uw rol als bestuurder in deze tijd is cruciaal. Hoe handelt u? Hoe anticipeer ik op zoiets onzekers? Hoe ver denk ik vooruit? Wanneer erken ik dat mijn bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen? Nu meer dan ooit heeft u invloed op de toekomst van uw onderneming.

Sta daarnaast niet alleen stil bij de continuïteit van uw eigen onderneming maar denk ook na over partijen die veel van uw producten of services afnemen of juist partijen die aan u leveren. Als een schakel verdwijnt kan eenvoudig een domino-effect ontstaan waarin veel bedrijven in de problemen raken.

Hoe voorkom ik een claim?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, angst is een slechte raadgever en vergeet niet dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. Wel kunt u het risico op een claim zo goed als mogelijk verminderen. Wij hebben vijf tips voor u op een rij gezet.

1. Breng partijen in beeld die belang hebben in uw organisatie

Breng alle partijen met enig belang in of bij uw bedrijf in kaart. In hoeverre vormt de huidige en/of verwachte financiële situatie van uw bedrijf een bedreiging voor elk van deze stakeholders? Concretiseer de dreiging door te begroten wat de nadelen en daaruit voortvloeiende schade voor belanghebbenden kunnen zijn.

2. Blijf communiceren met alle relevante partijen

Het is misschien een open deur maar blijf in gesprek. We maken allen hetzelfde door en dat maakt dat ook een bepaalde mate van begrip zal zijn voor bijvoorbeeld betalingsproblemen. Neem uw klanten en leveranciers mee in uw verhaal en probeer duidelijk te zijn over problemen die u heeft en hoe u die hoopt op te lossen. Probeer regelingen te treffen en dring aan op de nodige flexibiliteit. Geef regelmatig updates en communiceer veranderingen in uw situatie. Stel uzelf en uw bedrijf assertief op en onderbouw waarom u bepaalde beslissingen maakt. Door te communiceren komen partijen niet voor verassingen te staan en bovendien toont u goed ondernemerschap.

3. Stel de juiste prioriteiten

Maak na het in kaart brengen van uw stakeholders een analyse van de betrokken belangen. U kunt daarna een prioriteitenlijst maken en bepalen welke knelpunten als eerst aandacht verdienen. Bedenk dat u alleen anderen kunt helpen door eerst uzelf in veiligheid te brengen, maar het vinden van de juiste balans is van essentieel belang.

Blijf steeds nadenken over de consequenties van het door u gevoerde beleid. Bijvoorbeeld: Welke gevolgen heeft een bepaalde beslissing? Breng ik mijn wederpartij niet in een onredelijke situatie? Mag ik de ene factuur met voorrang betalen boven een andere om liquiditeit voor later te waarborgen? Kan ik nog wel een bestelling doen terwijl ik eigenlijk niet weet of ik deze kan betalen? Kan mijn handelswijze door mijn wederpartij als onrechtmatig worden ervaren?

Het lastige is dat u op korte termijn moet handelen maar veel gevolgen pas op de lange termijn zichtbaar zullen worden. Durf uzelf dus continue de vraag te stellen: ‘Waar kan een claim vandaan komen?’

4. Opereer als één bestuur

Probeer uw medebestuurders constant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen uw mandaat. Zorg andersom ook dat uzelf up-to-date blijft, de wetgever verwacht hier een inspanningsplicht. Waar nodig kunt u het aantal directievergaderingen opschalen of bijvoorbeeld een werkgroep inrichten rondom Corona. Op die manier communiceert u als bedrijf met één stem en voorkomt u misverstanden en tegenstrijdigheden.

Wees ervan bewust dat jegens de rechtspersoon (het eigen bedrijf) een collectieve aansprakelijkheid geldt en u dus ook kunt worden aangesproken op de onbehoorlijke taakvervulling van een medebestuurder.

5. Laat Corona geen reden zijn om andere belangrijke zaken uit het oog te verliezen

Niet alleen het wél handelen, maar ook het niet-handelen kan tot gevolg hebben dat u aan derden schade berokkent. De wereld draait door en hoewel Corona topprioriteit heeft lopen bijvoorbeeld boekhoudverplichtingen door. Probeer geen tunnelvisie te ontwikkelen en uw bedrijf van bovenaf te bekijken. Neem ik alle stappen die nodig zijn om mijn bedrijf en alle belanghebbenden optimaal door de crisis te loodsen? Wat zijn beweegredenen om van bepaalde regelingen of handreikingen wel of geen gebruik te maken?

Helaas werken deze turbulente tijden criminaliteit in de hand. Niet alleen kan het zo zijn dat extra maatregelen rondom uw bedrijfspand en faciliteiten nodig zijn om deze adequaat te beveiligen tegen inbraak of bijvoorbeeld brand. Ook cybercriminelen maken dankbaar gebruik van de angst die is ontstaan rondom het Coronavirus. Financieel nadeel dat voortvloeit uit criminaliteit kan bij onvoldoende daadkracht van de onderneming aanleiding geven tot aansprakelijkheidsstellingen achteraf.

Dirk de Nil - CEO Zurich Benelux